Uw steun

Ons rekeningnummer:
IBAN BE02 3100 3593 3940
(Sint-Vincentiusvereniging
Kleine Wijngaardstraat, 179 – 1160 Brussel)
Uw gulheid is de enige erfenis waar de minderbedeelden een aanspraak op kunnen maken.

Een gift maken

Van harte dank bij voorbaat, in naam van allen die dank zij uw vrijgevigheid, weer een beetje toekomst tegemoet kunnen gaan, in waardigheid.

  • Een eenmalige overschrijving maken
  • Een doorlopende opdracht maken

    Wenst u een bestendige opdracht aan te gaan bij de bank, toon hen dan bovenvermelde bank- en adresgegevens.

Indien het totaal bedrag van uw giften binnen het jaar 40eur bereikt sturen wij u een overeenkomstig fiscaal attest.

Een legaat achterlaten

De Sint-Vincentiusvereniging als uw legataris aanduiden, betekent dat u uw bezittingen een voortbestaan biedt in het perspectief van de vincentiaanse waardeschaal die u zelf hebt onderschreven. Daarmee laat u de Vereniging toe de minderbedeelden verder te helpen en te delen in de sociale rechtvaardigheid; zo krijgen ze de kans om opnieuw in waardigheid en hoop te leven en, wie weet, ook de grootmoedigheid voor de medemens, die u bezielt, te kunnen koesteren.
Een legataris aanduiden is niettemin een belangrijke beslissing. Daarbij duiken vanzelfsprekend enkele vragen op, waaronder de volgende twee zeker veel voorkomen…

Waartoe en voor wie zal mijn legaat dienen?

Een legaat is een kostbaar iets, omdat wij daarmee in één keer over een aanzienlijk bedrag kunnen beschikken; zo kunnen we overgaan tot belangrijke investeringen voor de ontwikkeling van onze Vereniging (meestal het opzetten of uitbreiden van een centrum). Zo gebeurt het althans wanneer u zelf geen welbepaalde wens hieromtrent formuleert. Maar u kunt ons helemaal vrij uw eigen wensen te kennen te geven omtrent de bestemming van uw legaat (hulpverlening aan kinderen of bejaarden, gezondheidszorg, onderkomen, enz.) Wij zullen uiteraard deze wensen nauwgezet naleven.

Praktisch gesproken : hoe kunt u dit het beste aanpakken voor een correcte afloop ?

Het is absoluut noodzakelijk een testament op te stellen, hetzij holografisch (dit betekent dat u het volledig eigenhandig schrijft, dateert en tekent), hetzij authentiek (dit is wanneer het aan een notaris dicteert, die daarvan acte opmaakt). Een holografisch testament kan uiteraard ook aan een notaris worden toevertrouwd, wat meer zekerheid biedt. Weet ook dat u op eender welk ogenblik uw testament kunt wijzigen, bij voorbeeld om het aan te passen aan nieuwe omstandigheden in uw leven. Tenslotte kan de Staat in geval van een legaat aan een caritatieve vereniging slechts beperkete successierechten heffen. Vandaag zijn deze rechten 8,8% in de Vlaamse en Waalse Gewechten, en 12,5% in het Brussels Hoofstedelijk Gewest.
In elk geval raden wij u ten stelligste aan om een notaris aan te spreken, opdat die u op de meest deskundige en objectieve manier zou inlichten en raad geven.