Warning: Creating default object from empty value in /home/clients/277a98be0cecdca2e2123dd2dfd6a63e/.composer/vincentdepaul_be/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Eenzaamheid, voor de minderbedeelden een gevreesde vijand…

De eenzaamheid is geenszins het voorrecht van de armen en wij kunnen er allen op een of andere dag onder lijden. Maar onze eenzaamheid is slechts zelden het gevolg van een systematische afwijzing of uitsluiting. Dat is echter niet zo voor de minderbedeelden onder ons.

Waarom deze afkeer, soms onbewust, voor deze mensen? Vermoedelijk omdat de armoede en de ontreddering van de minderbedeelden bij ons een zekere verlegenheid oproept als we die rechtstreeks te zien krijgen. Zodanig zelfs, dat we al te dikwijls niet weten wat aanvangen en vrezen om die mensen tegemoet te komen die er het meest nood aan hebben.
Het ligt aan ons om deze verwoestende eenzaamheid te doorbreken, waardoor de minderbedeelden niet meer in staat zijn een passende hulp te krijgen, waardoor ze in een morele en materiële ellende zinken.

Vechten tegen armoede is eerst en vooral vechten tegen onverschilligheid

Lukt het u, in deze wereld zo dikwijls bedreigd door de algehele onverschilligheid of waar het principe van “elk voor zich” het te vaak voor het zeggen heeft, om nog verontwaardigd te zijn ? Brengen onrechtvaardigheid en menselijke ellende u nog in opstand ? Weigert u de armen te laten vallen ? Weet u de verontwaardiging te overstijgen en tot daden over te gaan… om de minderbedeelden, zij die in het leven verwondingen opliepen, hulp aan te reiken ? De Sint-Vincentiusvereniging biedt u deze mogelijkheid, op diverse manieren: financiële giften, vrijwilligerswerk, lid worden van de Sint-Vincentiusvereniging.

Vrijwillig(st)er zijn

De Sint-Vincentiusvereniging werkt volledig met vrijwilligers, tot op de hoogste verantwoordelijkheidsposten.
Men hoeft echter niet per se lid te zijn van de Sint-Vincentiusvereniging of over veel tijd te beschikken om deel uit te maken van onze groep medewerkers. Een uurtje per week of om de twee weken kan bijvoorbeeld volstaan om een vriendelijk opbeuringsbezoekje te brengen aan een ontredderde, alleenstaande of zieke medemens. Of om een handje toe te steken in de organisatie van een van de activiteiten van onze centra of conferenties. Als u natuurlijk over wat meer tijd beschikt… Wees ervan overtuigd dat wij weten hoe u die kunt doorbrengen ! Er is namelijk zoveel te doen om minderbedeelde gezinnen een handje toe te steken. U bent van ganser harte welkom, man, vrouw, jongere, minder jongere of heel wat minder jongere, van welke nationaliteit ook, welk ook uw geloof, uw beroep of uw vaardigheden zijn.
Om met ons contact op te nemen en/of meer informatie te bekomen, klik hier en geef ons uw persoonlijke gegevens per e-mail door.

Om contact te nemen of meer informatie te bekomen, stuur ons uw gegevens per e-mail :  Mijn gegevens per e-mail sturen

Lid worden

Bijdragen tot onze geest van onderlinge hulp, dat is al heel wat

Wat houdt het in, lid worden van de Sint-Vincentiusvereniging ? Alles hangt af van de rol die u zoudt willen vervullen, de activiteit die u wilt behartigen, de verantwoordelijkheden die u eventueel bereid bent te dragen.
Gaat u een plaatselijke ploeg aanvullen of meewerken in een vincentiaans centrum of conferentie? Het wezenlijkste is bereid te zijn de minderbedeelden tegemoet te gaan, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en zoveel mogelijk, hen te helpen actief te werken aan hun leven. Dat alles gebeurt met veel discretie, liefde en aandacht, een scheutje humor en een zekere zin voor initiatief. Bijeenkomsten tussen leden vinden regelmatig plaats: ze maken het mogelijk echte vriendschapsbanden te smeden, in een geest van onderlinge hulp, en geven gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Ja, ik do mee

Uw steun

Ons rekeningnummer:
IBAN BE02 3100 3593 3940
BIC: BBRUBEBB
(Sint-Vincentiusvereniging
Kleine Wijngaardstraat, 179 – 1160 Brussel)

Een gift maken

Van harte dank bij voorbaat, in naam van allen die dank zij uw vrijgevigheid, weer een beetje toekomst tegemoet kunnen gaan, in waardigheid.

  • Een eenmalige overschrijving maken
  • Een doorlopende opdracht maken. Wenst u een bestendige opdracht aan te gaan bij de bank, toon hen dan bovenvermelde bank- en adresgegevens.

Indien het totaal bedrag van uw giften binnen het jaar 40eur bereikt sturen wij u een overeenkomstig fiscaal attest.

Een legaat achterlaten

De Sint-Vincentiusvereniging als uw legataris aanduiden, betekent dat u uw bezittingen een voortbestaan biedt in het perspectief van de vincentiaanse waardeschaal die u zelf hebt onderschreven. Daarmee laat u de Vereniging toe de minderbedeelden verder te helpen en te delen in de sociale rechtvaardigheid; zo krijgen ze de kans om opnieuw in waardigheid en hoop te leven en, wie weet, ook de grootmoedigheid voor de medemens, die u bezielt, te kunnen koesteren.
Een legataris aanduiden is niettemin een belangrijke beslissing. Daarbij duiken vanzelfsprekend enkele vragen op, waaronder de volgende twee zeker veel voorkomen…

Waartoe en voor wie zal mijn legaat dienen ?

Uw gulheid is de enige erfenis waar de minderbedeelden een aanspraak op kunnen maken.

Een legaat is een kostbaar iets, omdat wij daarmee in één keer over een aanzienlijk bedrag kunnen beschikken; zo kunnen we overgaan tot belangrijke investeringen voor de ontwikkeling van onze Vereniging (meestal het opzetten of uitbreiden van een centrum). Zo gebeurt het althans wanneer u zelf geen welbepaalde wens hieromtrent formuleert. Maar u kunt ons helemaal vrij uw eigen wensen te kennen te geven omtrent de bestemming van uw legaat (hulpverlening aan kinderen of bejaarden, gezondheidszorg, onderkomen, enz.) Wij zullen uiteraard deze wensen nauwgezet naleven.

Praktisch gesproken : hoe kunt u dit het beste aanpakken voor een correcte afloop ?

Het is absoluut noodzakelijk een testament op te stellen, hetzij holografisch (dit betekent dat u het volledig eigenhandig schrijft, dateert en tekent), hetzij authentiek (dit is wanneer het aan een notaris dicteert, die daarvan acte opmaakt). Een holografisch testament kan uiteraard ook aan een notaris worden toevertrouwd, wat meer zekerheid biedt. Weet ook dat u op eender welk ogenblik uw testament kunt wijzigen, bij voorbeeld om het aan te passen aan nieuwe omstandigheden in uw leven. Tenslotte kan de Staat in geval van een legaat aan een caritatieve vereniging slechts beperkete successierechten heffen. Vandaag zijn deze rechten 8,8% in de Vlaamse en Waalse Gewechten, en 12,5% in het Brussels Hoofstedelijk Gewest.
In elk geval raden wij u ten stelligste aan om een notaris aan te spreken, opdat die u op de meest deskundige en objectieve manier zou inlichten en raad geven.